Algemene voorwaarden Docent Gebarentaal 

Artikel 1 – Toepasbaarheid 

1.     De hieronder beschreven leveringsvoorwaarden zijn toepassend op alle overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft introductie dagen, workshops en cursussen. 

2.     Een overeenkomst met betrekking tot het deelnemen aan introductiedagen, workshops of cursussen komen tot stand door het bevestiging via een e-mail.

 

Artikel 2 – Inschrijvingen 

1.     Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen worden de workshops en cursussen aangeboden. Indien er te weinig inschrijvingen zijn behoudt Sorado het recht om workshops en cursussen te annuleren.  

2.     Indien nodig behoudt Sorado het recht om locaties te wijzigen. 

3.     De inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst afgehandeld.  

4.     Een inschrijving voor deelname aan workshops of cursussen worden definitief na het overeenkomen van honorarium / cursusgeld. 

 

Artikel 3 – Annulering en wijziging 

1.     De opdrachtgever / deelnemer dient de annulering van workshops of cursussen schriftelijk in. De schrijfdatum hiervan is bepalend. 

2.     Bij verhindering van een deelnemer tot 2 weken van aanvang van een cursus is hij/zij gerechtigd een vervanger aan te stellen. Hierbij noodzakelijk is de goedkeuring van Sorado. Sorado is gemachtigd om eerst de deelnemers van de wachtlijst in te zetten. 

3.     Annuleren tot 1 maand (30 dagen) voor startdatum is kosteloos. Tussen de 30 en 14 dagen wordt van het overeengekomen honorarium 50% cursusgeld in rekening gebracht. Vanaf 14 dagen voor de startdatum zal 100% in rekening gebracht worden. 

4.     De opdrachtgever of deelnemer is na aanwezigheid op de startdatum niet gerechtigd om te annuleren. De opdrachtgever of deelnemer is de volledige betaling (100%) verschuldigd.  

5.     Indien de deelnemer niet komt opdagen is hij/zij het volledige bedrag van de workshop of cursus verschuldigd. 

6.     Gedurende de workshops of cursussen behoudt Sorado het recht om organisatorische of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

 

Artikel 4 – Betaling  

1.     De opdrachtgever / deelnemer dient de volledige kosten incl. btw binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Uitzondering hierop is wanneer men anders is overeengekomen en schriftelijke is vastgesteld. 

2.     Een aanbetaling (50%) wordt gevraagd wanneer het factuur meer dan 500,- euro bedraagt. Het overige cursusgeld wordt binnen 14 dagen na fractuurdatum te zijn betaald. 

3.     Bij het uitblijven van betaling is Sorado gemachtigd de opdrachtgever of deelnemer naast het bedrag op het factuur een rente (2,00%) gerekend. 

4.     Indien de opdrachtgever / deelnemer verzuimt in het nakomen van verplichtingen en betaling zal Sorado genoodzaakt zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Sorado is gerechtigd om na ontbinding schadevergoeding te vorderen. 

5.     De opdrachtgever / deelnemer en Sorado zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer aantoonbaar is dat een van de partijen een aanvraag heeft gedaan voor opschorting, onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard of komt te overlijden. 

6.     De kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus met een minimum van 60,- euro worden verhaald op de opdrachtgever / deelnemer.  

 

Artikel 5 – Intellectuele- en materiële eigendommen 

1.     De deelnemer is niet gerechtigd om materiaal van Sorado en Stichting Nederlands gebarencentrum e af te staan of in gebruik te geven aan derden. 

2.     Sorado behoudt alle rechten van intellectuele en materiële eigendommen.  

 

Artikel 6 – Uitvoering  

1.     Indien Sorado vanwege omstandigheden de uitvoering van de opdracht niet kan uitvoeren zal zij in het recht staan om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk is. 

2.     Indien Sorado vanwege verhindering haar verplichtingen niet kan uitvoeren staat zij in het recht deze op te schorten.  

3.     De geplande workshops en cursussen zullen te allen tijde doorgaan. Indien deze niet door kan gaan door omstandigheden zal Sorado niet aansprakelijk zijn tegenover opdrachtgever en deelnemer.  

4.     De overeenkomst tussen opdrachtgever / deelnemer met Sorado leidt tot inspanningsverplichting van Sorado en niet tot resultaatverplichting. 

5.     Sorado heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen om te zorgen en behouden van kwaliteit.  

 

Artikel 7 – Klachten 

1.     Eventuele klachten dienen 14 dagen na de workshops en cursussen worden ingediend. Dit dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Sorado.  

2.     Klachten zijn geen uitwegmogelijkheid om de betalingsverplichting van de opdrachtgever / deelnemer niet te voldoen. 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

1.     Sorado sluit aansprakelijkheid uit van schade of letsel die ontstaat tijdens workshops en cursussen. 

2.     De opdrachtgever / deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor aanspraken van derden en vergoeding van schade .  

3.     De opdrachtgever / deelnemer is aansprakelijk voor schade op aan of op de locatie. Sorado is hier niet aansprakelijk voor.  

 

Artikel 9 – Geheimhouding  

1.     Sorado, opdrachtgevers en deelnemers zijn verplicht vertrouwelijke informatie van deelnemers te begrijpen en dienen deze niet te verstrekken aan derden. 

 

Artikel 10 – Recht  

1. De overeenkomsten tussen Sorado en opdrachtgever / deelnemer geldt dat het Nederlands Recht van toepassing is.